مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Bailey and scott's: diagnostic microbiology
conference : ‭Bailey,William Robert‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8895
NLM : ‭QW‬,‭25‬,‭B154d‬,‭2017‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 33051 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 33052 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌