مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Haematology
conference : ‭Howard, Martin‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8758
NLM : ‭WH‬,‭120‬,‭H851h‬,‭2013‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع