مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiation biology in cancer research
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2877
NLM : ‭QZ‬,‭200‬,‭S989r‬,‭1980‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2244 1 م‍رک‍زی‌ موجود