مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiobiology of human cancer radiotherapy
conference : ‭Andrews, J. Robert‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2868
NLM : ‭QZ‬,‭269‬,‭A567r‬,‭1978‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2118 1 م‍رک‍زی‌ موجود