مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory handbook of medical mycology
conference : ‭MacGinnis, Michael R.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2794
NLM : ‭QW‬,‭25‬,‭M145L‬,‭1980‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 4351 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 5473 3 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
3 5474 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌