مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Jawetz, Melnick and Adelberg's: medical microbiology
conference : ‭Jawetz, Ernest‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8649
NLM : ‭QW‬,‭4‬,‭J41m‬,‭2013‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 32530 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌