مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Tachdjian's pediatric orthopedics
conference : ‭Tachdjian, Mihran O.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8627
NLM : ‭WS‬,‭270‬,‭T117p‬,‭2014‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 32465 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 32466 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 33121 2 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌