مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : ICU book
conference : ‭Marino, Paul L.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8625
NLM : ‭WX‬,‭218‬,‭M339i‬,‭2014‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 32463 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 32619 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌