مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Bacterial infections: changes in their causative agents trends and possible basis
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2764
NLM : ‭WC‬,‭200‬,‭B131b‬,‭1971‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2236 1 م‍رک‍زی‌ موجود