مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Campbell's operative orthopedics
conference : ‭Campbell, Willis Cahoon‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8609
NLM : ‭WE‬,‭168‬,‭C192O‬,‭2013‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 32384 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 32385 1 4 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 32386 1 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 32388 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 33017 2 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 33018 2 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 33019 2 4 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 33020 2 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌