مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Danforth's Handbook of obstetrics and gynecology
conference : ‭Danforth, David N.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2742
NLM : ‭WP‬,‭140‬,‭D181h‬,‭1996‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 12266 4 م‍رک‍زی‌ موجود
2 12263 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 12264 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 12265 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 12267 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌