مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Johns hopkins manual of gynecology and obstetrics
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8492
NLM : ‭WQ‬,‭100‬,‭J65‬,‭2007‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 480 1 م‍ع‍ت‍ض‍دی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌