مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Jandbook of outpatient hysteroscopy
conference : ‭Clark, T. Justin‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8454
NLM : ‭WP‬,‭440‬,‭C595h‬,‭2005‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 771 1 م‍ع‍ت‍ض‍دی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌