مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Campbell Biology:concepts and connections
conference : ‭Campbell‬
LC.number : ‭QH‬,‭307,.2‬,‭.C3B5‬,‭2012‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8402
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 32276 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌