مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Families and family therapy
conference : ‭Minuchin, Salvador‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2662
NLM : ‭WM‬,‭430.5‬,‭.F2,M668f‬,‭1974‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2325 1 م‍رک‍زی‌ موجود