مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiation damage to the nervous system: a delayed therapeutic hazard
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2657
NLM : ‭WL‬,‭100‬,‭R129‬,‭1980‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1190 1 م‍رک‍زی‌ موجود