مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiobiology for the radiologist
conference : ‭Hall, Eric J.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8376
NLM : ‭WN‬,‭610‬,‭H174r‬,‭2012‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 32233 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 32234 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌