مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Fairbank's Atlas of general affections of the skeleton
conference : ‭Fairbank, Harold Arthur Thomas‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2625
NLM : ‭WE‬,‭17‬,‭F164a‬,‭1976‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1283 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
2 1284 3 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌
3 2098 2 ان‍ب‍ار موجود م‍رج‍ع‌