مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiation oncology: a question- based review
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8215
NLM : ‭QZ‬,‭18,.2‬,‭R129‬,‭2011‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 31971 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌