مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory diagnosis in neurology
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8208
NLM : ‭WL‬,‭141‬,‭L123‬,‭2010‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 31997 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌