مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : ABC of sepsis
doc type : Non-Persian Book
doc no : 8189
NLM : ‭WC‬,‭240‬,‭A134‬,‭2010‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 31996 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 32042 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌