مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Cambridge illustrated history of medicine
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2533
NLM : ‭WZ‬,‭40‬,‭C178‬,‭1996‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 12113 1 م‍رک‍زی‌ موجود