مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Campbell's Operative orthopaedics
call number : WE,168,.C3,2008
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd1188
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 3155 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌