مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ear surgery
call number : WV,200,.E2,2008
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd1170
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2912 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 2913 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌