مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Danforth's Obstetrics & gynecology
call number : WQ,100,.D3,2008
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd1168
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2973 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌