مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Campbell's operative orthopaedics
call number : WE,168,.C3,2008
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd1154
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2975 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 3001 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌