مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Kaplan and Sadock's: comprehensive textbook of psychiatry
conference : ‭Kaplan, Harold I.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7888
NLM : ‭WM‬,‭100‬,‭K17c‬,‭2009‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 31889 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 31888 1 1 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 1809 1 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 1811 1 2 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌