مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Back pain and spinal manipulation: a practical guide
conference : ‭Murtagh, John‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2410
NLM : ‭WE‬,‭725‬,‭M984b‬,‭1997‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 12104 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 11844 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌