مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Campbell's operative orthopedics
conference : ‭Campbell, Willis Cahoon‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7723
NLM : ‭WE‬,‭168‬,‭C192o‬,‭2008‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 30305 1 1 م‍رک‍زی‌ 1390/11/21 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 30306 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 30307 1 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 30308 1 4 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 30408 3 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 30409 3 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 30410 3 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 30411 3 4 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
9 30531 2 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
10 30532 2 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
11 30533 2 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
12 30534 2 4 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌