مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : IAP textbook of pediatrics
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7701
NLM : ‭WS‬,‭100‬,‭I11‬,‭2002‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 30143 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌