مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory diagnosis of infectious diseases
call number : WC,100,.L3,2008
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd1125
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2775 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌