مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radical prostatectomy: from open to robotic
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7685
NLM : ‭WJ‬,‭768‬,‭R129‬,‭2007‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 29533 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌