مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ultrasonography of the eye and orbit
call number : WW,100,.U4,2006
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd1103
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2749 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 2851 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 2886 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌