مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Laboratory investigations in molecular biology
conference : ‭Williams, Steven A.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7644
NLM : ‭QU‬,‭58,.5‬,‭W727L‬,‭2007‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 28510 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 28590 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌