مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ultrasonography in urology: a practical approach to clinical problems
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7622
NLM : ‭WJ‬,‭141‬,‭U47‬,‭2008‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 28983 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌