مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Ultrasound in emergency medicine
conference : ‭Heller, Michael‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2303
NLM : ‭WB‬,‭289‬,‭H477u‬,‭1995‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 12050 1 م‍رک‍زی‌ موجود