مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : ICU book
conference : ‭Marino, Paul L.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7355
NLM : ‭WX‬,‭218‬,‭M339i‬,‭2007‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 27556 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 27557 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 755 1 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌