مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Back: functions, malfunctions and care
conference : ‭Braggins, Sheila‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2241
NLM : ‭WE‬,‭720‬,‭B813b‬,‭1994‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 12098 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 12097 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌