مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Handbook for Brunner and Suddarth's: textbook of medical surgical nursing
conference : ‭Johnson, Joyce Young‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7314
NLM : ‭WY‬,‭49‬,‭J66h‬,‭2000‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 63 1 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌