مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Bailey's Textbook of microscopic anatomy
conference : ‭Bailey, Frederick R.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 222
NLM : ‭QS‬,‭504‬,‭B154t‬,‭1984‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1067 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌