مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Nature collections, human genome
call number : QU,470,.N3,2006
doc type : Non-Persian Media
doc no : cd850
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 2221 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌