مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : ECG for nurses
conference : ‭Luthra, Atul‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7204
NLM : ‭WG‬,‭140‬,‭L973e‬,‭2004‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 595 1 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 596 2 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌