مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Facial nerve
conference : ‭May, Make‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 7129
NLM : ‭WL‬,‭330‬,‭M467f‬,‭2000‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 15094 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌