مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Sabiston textbook of surgery 17th edition board review
conference : ‭Sabiston, David C.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6981
NLM : ‭WO‬,‭18,.2‬,‭S116t‬,‭2005‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 25726 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌