مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Dates in neurology
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6758
NLM : ‭WL‬,‭11.1‬,‭D232‬,‭2000‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 18900 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود م‍رج‍ع‌