مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Davey and Lightbody's The control of disease in the tropics, a handbook for medical practitioners
conference : ‭Davey, T. H.‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2114
NLM : ‭WA‬,‭108‬,‭D248t‬,‭1971‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1975 1 م‍رک‍زی‌ موجود