مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Family planning handbook for doctors
LC.number : ‭HQ‬,‭763,.5‬,‭.I61f‬,‭1988‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2110
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 5837 0 م‍رک‍زی‌ موجود
2 915 0 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
3 914 0 س‍ی‍ن‍ا موجود
4 5830 0 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 5831 0 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 5832 0 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 5833 0 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 5834 0 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
9 11643 0 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌