مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Family planning education, parenthood and social disease control
conference : ‭Hubbard, Charles William‬
LC.number : ‭HQ‬,‭763,.5‬,‭.H8F2‬,‭1973‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 2068
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 1733 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌