مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Radiation oncology: rationale, technique, results
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6565
NLM : ‭QZ‬,‭269‬,‭R129‬,‭2003‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 24513 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌