مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
Title : Caffey's Pediatric diagnostic imaging
conference : ‭Caffey, John‬
doc type : Non-Persian Book
doc no : 6529
NLM : ‭WN‬,‭240‬,‭C129p‬,‭2004‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 24474 1 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 24475 1 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌